cenrādis

Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
un saskaņā ar SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
maksas pakalpojumu cenrādi /no 01.04.2024/


M A K S A S   P A K A L P O J U M I:

Sociālās aprūpes pakalpojums

1 gultas/diena

34.00€

Dienas stacionārs (papildus pakalpojums)

1 gultas/diena (viesnīca)

14.00€

Par inkontinences līdzekļiem

gb

0.60€

Par palīglīdzekļu nomu (dienā)

staigulis

0.28€

ratiņi, funkcionālā gulta, pretizgulējumu matracis

0.71€

Par autotransporta izmantošanu

par 1 km

0.40€

+ 1 stundu

6.27€

Par kapličas izmantošanu


7.11€

P A C I E N T U   I E M A K S A S:

Dienas stacionārs

1 gultas/diena

7.00€


Lai pacients saņemtu maksimāli pilnvērtīgu palīdzību, ir noslēgti papildus līgumi par slimnieku izmeklēšanas iespējām citās iestādēs!