info: +371 63154837  

Lai iegūtu informāciju par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību, var zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).
• • •
Lai noskaidrotu detalizētāku informāciju par valsts apmaksātas sociālās aprūpes saņemšanas iespējām (sociālās aprūpes gultām), iedzīvotāji var vērsties savā pašvaldībā, jo šādas aprūpes nodrošinājums, finansēšana ir tās kompetencē.
Tukuma novada sociālais dienests

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" darbības veids ir stacionārā un ambulatorā medicīniskā aprūpe:  
• ambulatorā - sekundārā veselības aprūpe (dienas stacionārs ar viesnīcas tipa pakalpojumu - nakšņošanas un ēdināšanas iespējas);
• sociālās aprūpes nodaļa - īslaicīga;
• sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija - ilgstoša (pansionāta nodaļa).
Ārstniecības iestāde savus pakalpojumus sniedz ne tikai pacientiem no Tukuma novada, bet arī pacientiem no tālākiem reģioniem.

Uzņēmums orientējas uz kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu nodrošināšanu, mērķtiecīgi attīstot sociālo un paliatīvo aprūpi, sevišķi - vecāka gadagājuma pacientiem.

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca ir neliela ārstniecības iestāde ar 45 gultas vietām.DIENAS STACIONĀRS
(ar viesnīcas pakalpojumu)

Dienas stacionārs nodrošina sekundāro veselības aprūpi, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Stacionārs sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību (manipulācijas ārsta uzraudzībā), un uz manipulācijas laiku ir nodrošināta gultas vieta pacientiem, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus iestādes darba laika. T o m ē r, Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca atrodas lauku reģionā, un klienti pēc pakalpojumu saņemšanas ne vienmēr var izbraukāt katru dienu uz mājām, tādēļ papildus tiek piedāvāts maksas viesnīcas pakalpojums (izguldīšana un ēdināšana).

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas dienas stacionārā ir 11 gultas vietas, ko nodrošina ārsts - terapeits un dežūrmāsa. Stacionārā uzņem tikai plānveida pacientus, kas iepriekš jāsaskaņo ar dienas stacionāra ārstu. Tiesības nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātu dienas stacionāra pakalpojumu ir ārstiem, kuriem ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu. Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi. Ar katru pacientu vai tā pārstāvi tiek slēgts līgums. Maksātnespējas gadījumā nodaļas virsmāsa palīdzēs noformēt Atlikto maksājumu konkrētam laika posmam.   

Pacients saņem visu nepieciešamo terapiju, izmeklējumus, ārsta apskates, injekcijas, procedūras. Pirmajā dienā vēlams ierasties tukšā dūšā, lai būtu iespējams veikt kvalitatīvus laboratoriskus izmeklējumus. Hroniskas saslimšanas paasinājuma gadījumā pacienta ārstēšanā tiek iesaistīts viņa ģimenes ārsts, bet, sākoties akūtai saslimšanai, pacientam ir pieejama slimnīcas dežūrārsta palīdzība. Uzturēšanās nepieciešamība un laiks, kas ir jāpavada dienas stacionārā, ir atkarīgi no ārstēšanas un veicamās medicīniskās manipulācijas, kā arī pacienta veselības stāvokļa.


PALIATĪVĀ APRŪPE UN TERAPIJA

Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav radikāli iespējama (visbiežāk onkoloģisko slimību gadījumos un vecāka gadagājuma slimniekiem), un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu kontrole. Ārstniecības iestāde vajadzīga gadījumā, ja nav iespējams tikt galā mājās, jo terapija ir pārāk sarežģīta. Aprūpes mērķis ir nodrošināt pacientiem un viņu ģimenēm iespējami maksimāli labu dzīves kvalitāti esošajā situācijā.  Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā ir neliela paliatīvās aprūpes nodaļa, kuras terapijas pamatelementi ir agrīna sāpju diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija, nodrošinot pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas (gan slimnīcā, gan mājās - gadījumos, pacientiem izrakstoties, tiek sagatavots tālākais mājas aprūpes plāns, par ko turpmāk atbildīgs ģimenes ārsts). Palīdzības apjomu nodrošina ārsti, medicīnas māsas un sanitāri, nepieciešamības gadījumā - sociālais darbinieks. Svarīgi atcerēties, ka līdztekus fizisko sāpju atvieglošanai un sociālajai palīdzībai pacientiem, kā arī viņu tuviniekiem ir ļoti būtiski saņemt arī psiholoģisko atbalstu. Ja jūtat, ka Jums nepieciešams ar kādu aprunāties, vērsieties pie paliatīvās aprūpes speciālistiem, ģimenes ārsta, sociālā darbinieka vai garīgā atbalsta sniedzēja. Atbalstu tuviniekiem un draugiem sniedz arī pacientu organizācijas.

Lai saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi (pie noteiktām saslimšanām), nepieciešams ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums. Nereti šie pacienti ir atbrīvoti no pacientu iemaksas (no pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas var apskatīt šeit), maksu veicot par viesnīcas tipa pakalpojumu (gultas vieta un ēdināšana) 10 eiro/dienā. Papildus pacientiem jāmaksā par higiēnas (inkontinences līdzekļiem) precēm, ja pacients vai tā pārstāvis nevar tos nodrošināt pats. Līdzi jāņem pastāvīgi lietojamie medikamenti un pretsāpju līdzekļi, ja tādi ir lietošanā.

• Informatīvs raksts
• Nacionālais veselības dienests


SOCIĀLĀ APRŪPE

Novecošana ir dabīgs dzīves posms un līdz ar vecumdienu sasniegšanu ikvienu var sākt piemeklēt dažādas veselības problēmas, tāpēc ir svarīgi, lai blakus ir kāds, kas var sniegt palīdzību. Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā tiek nodrošināta īslaicīga sociālā aprūpe un ilgstoša (ar pansionāta nodaļu) diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, kas ir maksas pakalpojums. Ar pansionātu nodaļu saprot nevis tipisku senioru māju, bet gan tās nodaļu ar 20 gultas vietām, kurā tiek aprūpēti īpaši smagi slimnieki.

Informācija Tukuma novada iedzīvotājiem par līdzfinansējuma iespējām saņemot sociālās aprūpes pakalpojumu:

Ja klients izvēlas saņemt sociālo pakalpojumu Tukuma novada pašvaldības sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā SIA"Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca", klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas.

Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu sociālā pakalpojuma cenu, Tukuma novada pašvaldība maksā starpību starp sociālā pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par sociālās aprūpes pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī (līdzfinansējums).


I L G S T O Š A

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS:
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
.. lasīt vairāk!

Ī S L A I C Ī G A

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS:
Tiesības saņemt īslaicīgo sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kā arī pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama sociālā aprūpe.
.. lasīt vairāk!


N  O  R  M  A  T  Ī  V  I  E     A  K  T  I:

Sociālo pakalpojumu veidus, pakalpojumu sniegšanas principus un saņemšanas kārtību Latvijā regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam"

Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un samaksas kārtība"

Samaksu par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu un 13.pantu atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteiktajai kārtībai.