I L G S T O Š A 

s o c i ā l ā   a p r ū p e   u n   s o c i ā l ā   r e h a b i l i t ā c i j a   (p a n s i o n ā t a   n o d a ļ a)

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS:
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.  

PAKALPOJUMA FUNKCIJA/UZDEVUMS:
Nodrošināt diennakts pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. 

PAKALPOJUMA MĒRĶIS:
Nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augsti kvalitatīvus, aktuālajām medicīnas tehnoloģijām un uzskatiem atbilstīgus ārstniecības pakalpojumus vislabākās darba kultūras līmenī. 

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA:
Skatīt šeit.

PAKALPOJUMA APRAKSTS:
1. nodrošina klientu reģistrēšanu sociālā pakalpojuma saņemšanai rindas kārtībā, ja sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz;
2. nodrošina ar dzīvesvietu;
3. nodrošina diennakts aprūpi un uzraudzību ar kvalificētu personālu;
4. nodrošina sociālo rehabilitāciju (sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšana);
5. nodrošina atbalstu klienta problēmu risināšanai; 
6. nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu (tajā skaitā pastaigas svaigā gaisā);
7. nodrošina mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus) un to nomaiņu un apkopi;
8. nodrošina higiēnas un mazgāšanas līdzekļus pēc nepieciešamības;
9. nodrošina vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdienu līdz četrām reizēm dienā;
10. nodrošina telpu plānojumu, daudzumu un veidus, atbilstoši klientu vajadzībām un risināmo problēmu specifikai;
11. nodrošina istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
12. nodrošina vienā istabā dzīvojošo personu skaitu un platību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām;
13. nodrošina pirmo palīdzību un reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;
14. uztur kontaktus un nodrošina klienta saskarsmes iespējas ar klienta piederīgajiem un apgādniekiem;
15. nodrošina klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
16. tiek nodrošināta telpu uzturēšana un uzkopšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
17. u.c.
Vienlaikus, institūcija nodrošina klienta privātās dzīves neaizskaramība un ar klientu saistītās informācijas iegūšana, lietošana un glabāšana atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām; ētikas principu ievērošanu un darbību klienta labākajās interesēs.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
Lai saņemtu pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. iztikas līdzekļu deklarāciju atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa Nr.027/u);
4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuras stāvoklis neapdraud apkārtējos;
5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti vai pensijas apliecības kopija;
6. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu. 

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ:
Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta sociālais darbinieks 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma un visu augstāk minēto dokumentu saņemšanas.

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANA:
Pakalpojumu var saņemt, ja persona saņēmusi Sociālā dienesta norīkojumu sociālā pakalpojuma saņemšanai pansionātā. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai tiek slēgts līgums starp institūciju, sociālo dienestu un personu (trīspusējs līgums), kura saņem ilgstošu sociālo aprūpi institūcijā.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI:
Maksa par klientam sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta: 34,00- EUR/diennaktī.
Ja pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa, saskaņā ar normatīvo aktu normām un noslēgto līgumu, nesedz noteikto uzturēšanās maksu institūcijā, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sedz klienta apgādnieks(-i) vai pašvaldība, ja klientam nav apgādnieka.
Ja personai, kura vēlas saņemt sociālo aprūpi, ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 5. punkts) izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli.
Klientiem ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem, kas nav mazāki par 10 procentiem no šīs personas pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas) vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

KLIENTA PIENĀKUMI:
1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
2. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
3. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
4. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
5. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 

PIEZĪMES:
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
2. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
3. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
4. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
5. iestājusies personas nāve.
Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
2. persona slimo ar infekcijas slimību;
3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
4. persona neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
5. persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālā pakalpojuma sniegšanas dokumentācijā.  


Klienti var izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu jebkurā ilgstošās sociālās aprūpe un sociālās rehabilitācijas institūcijā Latvijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS KANĀLI:
Sociālo aprūpi var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Sociālajam dienestam.