Ī S L A I C Ī G A

s o c i ā l ā s   a p r ū p e s   n o d a ļ a

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS:
Tiesības saņemt īslaicīgo sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kā arī pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama sociālā aprūpe.

PAKALPOJUMA FUNKCIJA/UZDEVUMS:
Nodrošināt diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā.

PAKALPOJUMA APRAKSTS:
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 
Lai saņemtu pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. primārās veselības aprūpes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona pirms pakalpojuma saņemšanas atrodas stacionārā, izsniegtu izrakstu 'Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes' (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesība pakalpojuma saņemšanai;
3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuras stāvoklis neapdraud apkārtējos;
4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ: 
Lēmumu par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu pieņem piederīgie. 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA:
Pakalpojumu var saņemt, ja persona saņēmusi primārās veselības aprūpes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta norīkojumu sociālā pakalpojuma saņemšanai. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai tiek slēgts līgums starp institūciju un personu, kuru pārstāv piederīgie.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI:
Maksa par klientam sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta: 34,00- EUR/diennaktī.
Ja pensijas nesedz noteikto uzturēšanās maksu institūcijā, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sedz klienta apgādnieks(-i).
Klientiem ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem, kas nav mazāki par 10 procentiem no šīs personas pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas) vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

KLIENTA PIENĀKUMI:
1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
2. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
3. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
4. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
5. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

PIEZĪMES:
Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
1. persona rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
2. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojums nav nepieciešams;
3. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
4. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
5. iestājusies personas nāve.
Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt:
1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
2. persona slimo ar infekcijas slimību;
3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
4. persona vai ģimene neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem;
6. persona, kurām nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
7. persona ar akūtu psihisko stāvokli, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē.
Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā. 


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS KANĀLI:
Sociālo aprūpi var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu sociālās aprūpes institūcijai.