Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.

Likumā noteiktā
publiskojamā informācija

Publiskošanas
biežums

Informācija

1.

Kapitālsabiedrības loma nozares politikas mērķu īstenošanā

1 x gadā

Uzņēmuma darbības veidi:
dienas stacionārs ar viesnīcas pakalpojumu;
ambulatorā medicīniskā aprūpe;
• sociālā aprūpe (īslaicīga, ilgstoša ar pansijas nodaļu)
 paliatīvā terapija un aprūpe.

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" stratēģiskie mērķi ir nodrošināt efektīvu finansējuma pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Tukuma un apkārtējiem novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem.

2.

Nefinanšu mērķu sasniegšanas novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums)

1 x gadā

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017. gadā

1 x gadā

4.

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

1 x gadā

5.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā

6.

Atalgojuma politikas princips

1 x gadā

7.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1 x ceturksnī

8.

Īpašuma struktūra (tais skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)

pastāvīgi

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 100% kapitāla daļu pieder Tukuma novada domei

9.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1 x gadā

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" neveic ziedošanu (dāvināšanu)

10.

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem

pastāvīgi

Aktuālu ziedojumu nav