Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Likumā noteiktā
publiskojamā informācija

Publiskošanas
biežums

Informācija

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Pastāvīgi

Vispārējie stratēģiskie mērķi


Ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pastāvīgi

Uzņēmuma darbības veidi:

  • Ambulatorā (sekundārā veselības aprūpe) - dienas stacionārs ar viesnīcas pakalpojumu;
  • Sociālā aprūpe.

Sabiedrības darbības veidi (NACE klasifikators):

dienas stacionārs – nodrošina medicīnisko palīdzību, terapiju, paliatīvu palīdzību (kods 86.2);

pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa – nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju (kods 87.90; 87.30);

medicīniskie maksas pakalpojumi (kods 86.21; 86.90).

SIA "Irlavas sarkanā Krusta slimnīca" mērķi ir nodrošināt efektīvu finansējuma pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Tukuma un apkārtējiem novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem. 


Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)


Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

Tukuma novada pašvaldības 2021. gadā veiktie ieguldījumi SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca":

– 7 616 EUR (funkcionālo gultu ar pretizgulējuma matračiem iegādei[1]

[1] Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmums Nr.6, 12.§. "Par SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"" pamatkapitāla palielināšanu"


Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Atalgojuma politikas principi


Sabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Aktuālu ziedojumu nav


Zvērināta revidenta ziņojums

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)


Informācija par organizatorisko struktūru

Organizatoriskā shēma


Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem


Informācija par iepirkumiem

Sabiedrība nav veikusi iepirkuma procedūras, atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" prasībām


Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu


Statūti

Pastāvīgi

Statūti


Valdes nolikumu vai citu tam pielīdzināti, kas regulē tās darbību


Informācija par valdes locekli (profesionālā darba pieredze, izglītība, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļa pilnvaru termiņu)

Informācija par SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" valdes locekli


Informācija par paredzamiem riska faktoriem

1 x gadā


Informācija par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā

1 x gadā


Pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības apraksts

1 x gadā


Ja Sabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāvu dažādību - apraksts par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā

1 x gadā


Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem

1 x gadā


Informācija par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē

Pastāvīgi


Būtiskākās Sabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konfliktu novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību

Pastāvīgi